นายเดชา สังขวรรณ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-623-5050, 02-613-2850 โทรสาร. 02-613-2846
Email : skwdecha@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2515
รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2517
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2518
M.A. (Criminology and Criminal Justice Administration)
Indiana State University,
โดยทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีการศึกษา 2518
Indiana State University, U.S.A.
2526
Ph.D. (The School of Social Service Administration)
โดยทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2526
The University of Chicago, United States

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2537-2543
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2544-2547
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2549-2552
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง
2552
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-
Guest Professor, Social Work Research Institute, Japan College of Social Work
2009-2011
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารสมาคมสถานศึกษาสังคมสงเคราะห์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(Asia and Pacific Association for Social Work Education หรือ APASWE)
-
สมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
-
สมาชิกสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ
(International Federation of Social Workers-IFSW)