ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9213-9 ต่อ 7400-1 โทรสาร. 02-516-2704
Email : dr.chaiyuth@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2514
วท.บ. (อาชีวอนามัย) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยมหิดล
2519
M.P.H. Health Services Administration
University of Pittsburgh, U.S.A.
2536
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2524
Ph.D. (Environmental Science and Engineering)
Drexel University, U.S.A.

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.
-
เลขานุการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
(ตั้งอยู่ในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
-
นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
(ตั้งอยู่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2526-2529
เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ UNDP/ILO ในการจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
2530-2533
เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ UNDP/ILO ในการจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการทำงานภาคและจัดตั้งระบบควบคุมอุบัติร้ายแรง
2530-2533
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของ IDRC ประเทศแคนาดาในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2528
เป็นผู้ร่วมร่างและผลักดันกฎหมายให้สถานประกอบการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
(ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง)