นางพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-696-6230 โทรสาร. 02-222-0097
Email : n-soranut@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
M.A. (Communication)
University of Kentucky, United States
-
วารสารศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
เหรียญทองทุนภูมิพล คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โรงเรียนสตรีวิทยา

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
มกราคม 2555-ปัจจุบัน
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
เมษายน 2552-2554
รองผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
ตุลาคม 2546-2549
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มกราคม-มีนาคม 2545
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ตุลาคม 2543-กรกฎาคม 2544
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
ตุลาคม 2541-2542
หัวหน้าสาขาโฆษณา
ตุลาคม 2538-2540
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
ตุลาคม 2536-2537
หัวหน้าสาขาโฆษณา

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
ผู้บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นต้น
-
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยทองสุข
-
ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-
ผู้ทรงคุณวุฒิการอ่านตำรา กระทรวงศึกษาธิการ
-
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย และตำรา ให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นต้น