นายปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ นพ.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถ.พหลโยธิน อำเภอคลองคลอง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-926-9001 โทรสาร. 02-926-9674
Email :

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2546
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยสภา
2530
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์
แพทยสภา
2528
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สูติ-นรีเวชวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2524
แพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2554
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.
2550-2553
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547-2550
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2531-2533
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเเกียรติ ฝ่ายวิชาการและวางแผน
2536-2540,2543-2547
หัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์
กันยายน-พฤศจิกายน 2542
รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
2543-2547
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2544-2547
ประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผลงานด้านวิชาการ
ปี
ตำแหน่ง
2533
การติดเชื้อโรคเอดส์ในสตรีตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปัจจัยเกี่ยวกับข้องกับ
อัตราปริกำเนิดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2541
ทารกคลอดและอัตราการตายปริกำเนิดใส 10 ปีแรกของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2533
ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล, โรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุใน : วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย บรรณาธิการ
กายเหนือวัย ใจเหนือกาลเวลา : เคล็ดลับชะลอวัยด้วยเวชศาสตร์อายุรวัฒน์, กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์
2002
Wanisetakul P.;Kamudhamas A.;Watanaroungkovit P,;Siripakarn Y.;
Visutakul P. "Normal value of bone mineral density of lumbar spine, proximal femur, and distal
forearm of women in different age groups." J Med Assoc Thai 2002; 5:617-623
2003
Siripakarn Y, Wanichsetakul P, "Watanaruangkovit P. Normal bone mineral dentsity of lumbar spine.
Proximal femur, and TU Med J 2003; 1 : 299-307

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
2549-ปัจจุบัน
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.)
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ราชวิทยาสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2550-ปัจจุบัน
อนุกรรมการดำเนินการสอบภาคปฏิบัติชนิด OSLER และการสอบปากเปล่า
ราชวิทยาสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2553-ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550-ปัจจุบัน
อนุกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน ชุดที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่น ๆ ในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
2542-2546
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์
2540-2542
กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะแพทยศาสตร์
2542-2553
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2542
กรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
2544
กรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์