นายพิภพ อุดร
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-226-4500-1, 02-225-2113 โทรสาร. 02-225-2109
Email : udorn@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
University of North Carolina at Chapel Hill
-
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
George Washington University
-
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท
-
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
-
ประธารนคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
-
กรรมการสภาอาจารย์
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์