นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
และการเรียนรู้
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
และ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ICT)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตู้ ปณ. 22 ปทฝ.ธรรมศาสตร์-รังสิต จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-4 ต่อ 1002,02-986-9103-9 โทรสาร. 02-564-4408,02-986-9
Email : chalie73@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
B.Eng. (1 st Class Honor) in Electrical Engineering
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
-
M.S. in Electrical Engineering, The Pennsylvania State University
University Park, PA, USA
-
Ph.D. in Electrical Engineering, The Pennsylvania State University
University Park, PA, USA

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2008
Outstanding Teacher in Science and Technology Award, Thammasat University.
2006
Best Teaching Award, Sirindhorn International Institute of Technology.
2002
Best Teaching Award, Sirindhorn International Institute of Technology.
-
Best Presenter-in-the-track Award, Automatic Control Conference, USA, 1998
-
Gold Medal Prize, 1993, Chulalongkorn University.

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2001
Present : SIIT
2009
Present : Assistant Director for Student Affaris, SIIT
2008-2009
Head of School of Information, Computer, SIIT
2008
Present: Head of School of ICT, SIIT
2006-2008
Head of School of CIC, SIIT
2000-2001
Assistant Professor of Electrical Engineering, The Pennsylvania State University, PA, USA.
1999-2000
Instructor, The Pennsylvania State University, Pa, USA.