นายอุดม รัฐอมฤต
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะนิติศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะนิติศาสตรื มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-623-5131,02-613-2101 โทรสาร. 02-224-1384
Email : udom@tu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2524
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2531
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2532
ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายอาญา
มหาวิทยาลัย Paris ฝรั่งเศส
2532
ปริญญาโท (กฎหมายอาญา)
มหาวิทยาลัย Nancy II ฝรั่งเศส
2536
ปริญญาเอก (กฎหมายอาญา)
มหาวิทยาลัย Nancy II ฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2536-2538
รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
2538-2541
รองอธิการบดีทั่วไป
2544-2547
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์
-
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาชีพชั้นสูงทางกฎหมาย สภาทนายความ
-
อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา หลักสูตรการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
-
อนุกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
-
อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ สำนักงาน ป.ป.ช.
-
กรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบศึกษาและวิเคราะห์
การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษฯ (คตน.)