นางสาวนิธินันท์ วิศเวศวร
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สำนักงานอธิการบดี ตึกโดม ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-221-6171-80 ต่อ 2004 โทรสาร. 02-224-9423
Email : nitinant@econ.tu.ac.th,nw.oia.tu@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
2540
ปริญญาโท M.Phil with Distinction
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
2538
ประกาศนียบัตร "Finance"
International Summer School in Economics, London Scool
of Economics and Political Science (LSE) สหราชอาณาจักร
2538
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
ปี
ตำแหน่ง
2552-53
ผู้อำนวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551-52
นักวิจัยรับเชิญ Centre of Economic and Public Policy
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
2549-51
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการกองทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546-49
ผู้อำนวยการ โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545
ผู้อำนวยการ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม (Fellowship)
ปี
ตำแหน่ง
-
Freeman Foundation Symposium "Strengthening Cooperation between the US and East Asia"
(5-10 มิถุนายน 2553) ณ ประเทศออสเตรเลีย สนับสนุนทุนโดย
the Freeman Foundation
-
Saizburg Global Seminar 464 "Confronting Protectionism;
How Business and Governments can Build Support for Open Markets"
(29 กันยายน-4 ตุลาคม 2552) ณ ประเทศออสเตรเลีย
สนับสนุนทุนโดย the Nippon Foundation

ตำรา และหนังสือ
ปี
หัวข้อตำราและหนังสือ
2552
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยเมืองและภูมิภาค พ.ศ. 2552
2552
อิหร่าม...ใครว่าไม่น่าไป พ.ศ. 2552
-
นโยบายภูมิภาคของสหภาพยุโรป (ระหว่างดำเนินการ)