นายประมวญ เทพชัยศรี
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440 ต่อ 1012 โทรสาร. 02-564-4408
Email : tmptc@yahoo.com, tpramuan@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2519
ปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2515
ปริญญาโท จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2513
ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
ตุลาคม 2537-เมษายน 2544
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโมโลยี คณะสหเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
สิงหาคม 2544-สิงหาคม 2546
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันยายน 2546-มกราคม 2547
รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม 2547-มกราคม 2550
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม 2553-พฤษภาคม 2556
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการ คณะกรรมการบริหาร สมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมิวโนวิทยาแห่งประเทศไทย
-
รองบรรณาธิการ วารสาร Asian Pacific Journal of Allergy and Immunnology International Editorial Board,
Asthma Allergy Immunlogy, the official journal of the Turkish National Society of Allergy and Clinical Immunology
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
-
ผู้ร่วมประดิษฐ์ รางวัลผลประดิษฐ์คิดค้น ประเภททั่วไป รางวัลที่ 2 ประจำปี 2538
เรื่อง "ผลิตผล กรรมการวิธี กระบวนการและวิธีการสำหรับวินิจฉัยโรคเขตร้อนโดยอิมมิวโนวิทยา" กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
ผู้ร่วมวิจัย รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี 2542 เรื่อง "การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์โดยการกิน" สภาวิจัยแห่งชาติ
-
ผู้ร่วมวิจัย รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2550
เรื่อง "อาร์จินีนไคเนสเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญของแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันในคนไทยที่เป็นโรคภูมิแพ้แมลงสาบ" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการที่ปรึกษาแผนทดสอบความชำนาญฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์