นายกมล บุษบา
49  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-9 ต่อ2107-3 ต่อ 102 โทรสาร.
Email : kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
Ph.D. Statistics (GPA 3.95)
North Carolina State University,
Raleigh, NC, U.S.A.
2538
M.A. Actuarial Science (GPA 4.00)
Ball State University,
Muncie, IN, U.S.A.
2530
สถิติศาสตรมหาบัณฑิต (GPA 3.88)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (สถิติ)
(GPA 3.58)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
อาจารย์หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-
ประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมวิชาการ สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
-
หัวหน้าบรรณาธิการ วารสาร Thailand Statistician: Journal of Thai Statistical Association.
-
กรรมการจัดทำพจนานุกรมสถิติศาสตร์ ราชบัณฑิตสถาน
-
บรรณาธิการวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
บรรณาธิการ Pakistan Journal of Statistics and Operation Research

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2552-2554
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์
2551-2552
นายกธรรมศาสตร์สโมสร
(สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ชุดจัดตั้ง
2549-2551
กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป
2545-2548
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2533-2536
เลขานุการ, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ