นายอภัย จันทนจุลกะ
74  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ข้าราชการบำนาญ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
เลขที่ 179 ลาดพร้าว 35 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 081-933-9159 โทรสาร. 02-938-3777
Email : -

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2507
รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2510
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
-
ข้าราชการบำนาญ

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
2532
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
2534
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
2536
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
2539
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
2540
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
2544
อธิบดีกรมการปกครอง
2545
ปลัดกระทรวงแรงงาน
2546
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2547
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2549
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ
ปี พ.ศ.
ชั้น
2538
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
2533
มหาวชิรมงกุฎ
2544
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
2520
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4