นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
57  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
-
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
91/16 สุขุมวิท 53 เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร. - โทรสาร.
Email :

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
University of Georgia, ประเทศสหรัฐอเมริกา
-
Ph.D. (Political Science)
Columbia University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อธิการบดีวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
2557-2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2557-2558
กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
2544
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปี
ชั้น
2557
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
2552
มหาวชิรมงกุฎ