นายวีรวัฒน์ กาญจนดุล
73  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
-
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 18 อาคารเทเลคอมทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทร. - โทรสาร.
Email :

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
2503
ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ และปริญญาตรีทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2505
ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ มหิทยาลัยธรรมศาสตร์
2508
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาวาย
2513
ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์

ตำแหน่งในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส ด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
-
กรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
-
อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
กรรมการโครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA)

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
2516
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2519
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ธนาคารทหารไทย จำกัด
2521
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด
2521-2525
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2522
เริ่มงานที่เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
2531-2542
กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)
2533-2543
รองประธานกรรมการ และหัวหน้าคณะผู้บริหารสูงสดด้านบัญชีการเงิน
บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
2535-2537
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2537-2540
กรรมการบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2539-2541
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2540-2542
กรรมการสถาบันคีนัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดทีได้รับ
ปี
ชั้น
2519
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (5 ธันวาคม 2519)
2547
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (5 ธันวาคม 2547)