นายสมชาย พูลสวัสดิ์
61  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-286-0861, 02-679-8322 โทรสาร. 02-286-4104
Email : -

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
อธิบดีกรมสรรพสามิตร
2554-2555
อธิบดีกรมศุลกากร
2553-2554
รองปลัดกระทรวงการคลัง
2552-2553
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
อกพ. กรมศุลกากร
-
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-
กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-
กรรมการในคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา