ดร.วิรไท สันติประภพ
47  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-283-5353 โทรสาร. 02-283-5353
Email : -

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
A.M. in Economics
Harvard University Cambridge, MA, U.S.A.
-
Ph.D. in Economics
Harvard University Cambridge, MA, U.S.A.

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
-
กรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
-
กรรมการ แผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
2556
ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2552
รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2543
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)