นายวรากรณ์ สามโกเศศ
70  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-954-7300 โทรสาร. 02-589-9605
Email : contact@dpu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์
The University of Western Australia, ออสเตรเลีย
-
ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์
The University of Kansas, สหรัฐอเมริกา
-
ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์
The University of Kansas, สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
คณะกรรมการองค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)
-
ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
-
ประธานกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (ส.พ.พ.)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
2550
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2540-2544
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
2534-2537
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์