นางมรรยาท รุจิวิชชญ์
60  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารปิยชาติ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9213 ต่อ 7316-8 โทรสาร. 02-516-5381
Email : mruchiwit99@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2547
ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูง (นบม.12)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2545
Ph.D. in Nursing (Phi Beta Delta Award)
George Mason University, USA.
2543
Training Certificate on Chronic Pain and Fibromyalgia
The Biofeedback Society of Maryland Virginia,
& the District of Columbia, USA.
2532
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
วิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2558-ปัจจุบัน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ.
2553-2555
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
2545-2546
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.
2546-2552
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ.

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการอำนวยการ
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
-
กรรมการในคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ สภาการพยาบาล
-
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
-
ผู้ตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการด้านสุขภาพจิตเวช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-
คณะทำงานผู้ประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล
-
Honorary member in Sigma Theta Tau, the International Honor Society of Nursing,
and Phi Beta Delta, the Honor Society of International Education.
-
Corresponding Member in Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback.