นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
72  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ข้าราชการบำนาญ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
250/35 หมู่บ้านสัมมากร
ถ.รามคำแหง แขวง/เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
โทร. - โทรสาร.
Email : -

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2513
ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2533
ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
-
กรรมการ บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
-
กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล
-
กรรมการ บมจ. บูติคนิวซิตี้
-
กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2548
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2545
อธิบดีกรมการปกครอง
2539
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
ปี
ชั้น
2544
ม.ป.ช.
2549
บ.ภ.