พร้อมส่วนลดค่าลงทะเบียนอบรมแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์