มธ. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันความเครียด เพื่อความสุขในการทำงาน" ในวันจันทร์ที่ ๙ พ.ค.๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๓ อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต
สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป ช่วง ๓/๕๔, ๓๐ เม.ย.-๑๓ ก.ค.๕๔
สถาบันภาษา มธ.ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครอบรม ติวเข้ม TU-GET ๓๐ ชั่วโมง
คณะศิลป์ฯ มธ. จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติThammasat ELT Conference ในหัวข้อ Voices in, ๑๐-๑๑ มิ.ย.๕๔

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   [90]   91   92   93   94   95   96   97   98