วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๑๕- ๑๑.๓๐ น.
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ 'รักความเป็นไทย เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง' โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย

ในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้อง ๒๔๘ ชั้น ๒ อาคารปิยชาติส่วนขยาย มธ.ศูนย์รังสิต

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   [63]   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98