สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ?ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม? รุ่นที่ ๑
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ?ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม? รุ่นที่ 1 สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ?ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม? (นมธ.1) ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวความคิด และทิศทางใหม่ในการบริหารองค์กรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมในหลักสูตร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือให้กว้างไกลต่อไป สำหรับเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย สาระด้านเศรษฐกิจ-การเงิน การเมือง-กฎหมาย การบริหารจัดการ ธรรมะและสังคม ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ Global & Reginal Transformation, IT Transformation, Social & Environment Transformation โดยผู้สมัครเข้าอบรมต้องเป็นศิษย์เก่า หรือผู้เคยศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต้องเป็นผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงาน อายุ 35 ปีขึ้นไป โดยมีผู้รับรองการสมัคร หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 โดยต้องมีผู้รับรองการสมัครเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตร โดยส่งใบสมัครและประวัติการทำงานพร้อมด้วยหนังสือรับรองจากผู้รับรองการสมัครไปที่ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ www.alumni.tu.ac.th

แหล่งที่มา : สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ลงข่าว : 2012-04-26 13:44:09