มธ.ศูนย์พัทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาหน้าที่พลเมืองกับการแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยไทย รุ่นที่ ๔, วันที่ ๓ เม.ย.๕๕
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาหน้าที่พลเมืองกับการแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยไทย รุ่นที่ 4 ในวันที่ 3 เมษายน 2555 งานบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาหน้าที่พลเมืองกับการแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยไทย รุ่นที่ 4 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้าใจ ในสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมตามระบอบประชาธิปไตย ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารศูนย์พัทยา 038-259-050-5 ต่อ 6040 หรือ 0-2564-4413

แหล่งที่มา : งานบริหารศูนย์พัทยา
วันที่ลงข่าว : 2012-03-21 09:52:13