คณะสหเวชฯ มธ. รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. ระดับปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. ระดับปริญญาโท สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3. ระดับปริญญาโท สาขาเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

เปิดรับสมัครฝ่านระบบ INTERNET วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 - 15 มีนาคม 2555

สมัครได้ที่ http://www.reg.tu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9869213-9 ต่อ 7231, 7271

แหล่งที่มา : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ลงข่าว : 2012-03-05 11:46:56