กองบริการฯ มธ. จัดสัมมนา 'การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ตามกรอบ TQF', ๒๓ มี.ค.๕๕
งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มธ. กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง 'การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกรอบ TQF'
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดจัดสัมมนาสำหรับอาจารย์สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรื่อง 'การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกรอบ TQF'

  ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 น.-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  โดยมี รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นวิทยากร
  งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งรายชื่อเข้าร่วมการสัมมนาได้ทาง

  E-mail : anuiw@yahoo.co.th
  หรือ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ fax 02-564-2890
  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2555


รายละเอียด โครงการสัมมนา เรื่อง 'การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกรอบ TQF'

แบบฟอร์มใบสมัคร (word) โครงการสัมมนา เรื่อง 'การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกรอบ TQF'

แบบฟอร์มใบสมัคร (pdf) โครงการสัมมนา เรื่อง 'การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกรอบ TQF'

แหล่งที่มา : งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-02-22 13:22:14