สถาบันเอเชียฯ มธ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The International Conference 2012 on 'Regional Cooperation for Sustainable Future in Asia'
๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับ Aoyama Gakuin University, Mie University, Ritsumeikan University และ Shizuoka University ด้วยการสนับสนุนจาก The Japan Foundation กำหนดจัดประชุมนานาขาติ The International Conference 2012 on 'Regional Cooperation for Sustainable Future in Asia'

ระว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555
ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการสำหรับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระดับภูมิภาค ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและระหว่างไทยและญี่ปุ่น เพื่อนำรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี สู่การพัฒนาสังคมที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป

ดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ https://sites.google.com/site/japanieastu/home ภายใน 15 ก.พ.55 นี้

แหล่งที่มา : สถาบันเอเชียฯ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-02-09 15:45:34