กองบริการการศึกษา มธ. จัดอบรม 'การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน'
ในวันที่ 28 ก.พ. 2555
ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต
เวลา 8.30-16.00 น.
    งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์
    เรื่อง 'การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธี ACTION RESEARCH'

กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธี ACTION RESEARCH'

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน'

แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-01-24 15:00:37