สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะสั้น
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดอบรมระยะสั้นประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม เนื้อหาการอบรมมุ่งให้บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ที่ทำงานด้านการพัฒนามีความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการทำงานพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร ?การเขียนและวิเคราะห์โครงการพัฒนา? รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2555 ณ สำนักงานบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2. หลักสูตร ?การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา? รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

3. หลักสูตร ?การวางแผนยุทธศาสตร์ในงานพัฒนา? รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2555 ณ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครอบรม ได้ที่ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 0-2613-3604 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.gvc.tu.ac.th

แหล่งที่มา : pr
วันที่ลงข่าว : 2011-11-25 13:32:18