มธ. ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จึงขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าว จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมพิธีหน่วยงานละ 5 คน โดยแจ้งชื่อ-สกุล และแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปกับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย และส่งมาที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ มธ. ศูนย์รังสิต หรือศูนย์ประสานงานกองการเจ้าหน้าที่ มธ. ท่าพระจันทร์ ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔โดยรถจะออกเดินทางจาก มธ.ศูนย์รังสิต บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี เวลาประมาณ 8.00 น. และออกเดินทางจาก มธ. ท่าพระจันทร์ บริเวณด้านหน้าอาคารโดม เวลาประมาณ 08.45 น. และหากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายพระพร ขอให้หน่วยงานรวบรวมเงินทำเป็นเช็คสั่งจ่ายหรือโอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 061-2-10282-4 ชื่อบัญชี สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระบรมมหาราชวัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ มธ. ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 1889-90

หมายเหตุ : การแต่งกาย ให้ถือปฏิบัติดังนี้
ชาย : แต่งกายชุดสากลนิยม ไว้ทุกข์ (ติดปลอกแขนไว้ทุกข์)
หญิง : แต่งกายชุดสีดำ ไว้ทุกข์ กระโปรงคลุมเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้น
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร : แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ (ติดปลอกแขนไว้ทุกข์)

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2011-10-06 15:32:07