คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดอบรม ๒ หลักสูตร
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร สำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ รุ่นที่ 2
Human Resources & Organizational Strategy - HR&OS เปิดอบรมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 - 17 มีนาคม 2555 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ รุนที่ 2
Human Resources & Organizational Development - HR&OD เปิดอบรมวันที่ 14 มกราคม - 28 เมษายน 2555 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์

แหล่งที่มา : คณะพาณิชย์ฯ
วันที่ลงข่าว : 2011-09-20 10:05:41