มธ. แต่งตั้ง 'คณะกรรมการศูนย์เกษตรผสมผสานเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง' ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทย์ฯ
ศูนย์เกษตรผสมผสานเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาคมธรรมศาสตร์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจทางด้านการเกษตรผสมผสานเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

ศนย์เกษตรผสมผสานเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

คำสั่ง มธ.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เกษตรผสมผสานเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แหล่งที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ลงข่าว : 2011-09-19 12:07:29