การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐

หนังสือแนวทางการบริหาร ของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาอธิการบดี
แนวทางการบริหาร มธ.เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และประชาคม โดย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
แนวทางการบริหาร มธ.ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ ๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาอธิการบดี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ ๓ เรื่อง ชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและการแถลงแนวทางการบริหาร
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ ๒ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๐
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แหล่งที่มา : มธ.
วันที่ลงข่าว : 2017-10-05 10:17:40