สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะทำการทดสอบการทำงานของระบบ Backup/Recovery ของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะทำการทดสอบการทำงานของระบบ Backup/Recovery ของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

           - ระบบ Moodle
           - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (edoc.tu.ac.th)
           - ระบบใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง (slip.tu.ac.th)
           - ระบบอินทราเน็ต (eportal.tu.ac.th)

โดยจะทำการทดสอบระบบดังกล่าว ในเวลา 20.00 น. ของวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใดโปรดติดต่อคุณกิตติภูธน ปานนาคะพิทักษ์ (82)1963 หรือ e-mail: appintel@tu.ac.th


แหล่งที่มา : ict
วันที่ลงข่าว : 2017-01-26 11:09:24