ฝ่ายวิจัย มธ. จัดสัมมนา 'TU Research Club : Introduction of JSPS activity in Asia', ๒๑ ก.ค.๕๔
ฝ่ายวิจัยกำหนดจัดสัมมนา โครงการ TU Research Club : Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ JSPS และการสนับสนุนทุนวิจัยของ JSPS และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมทั้งแนวทางความร่วมมือทางการวิจัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2554 เวลา 12.30-14.30 น.
ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการ TU Research Club ?Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan?

http://research.tu.ac.th

>แบบตอบรับการเข้าสัมมนาโครงการ TU Research Club (.pdf) ส่งภายใน ๒๐ ก.ค.๕๔
>แบบตอบรับการเข้าสัมมนาโครงการ TU Research Club (.doc) ส่งภายใน ๒๐ ก.ค.๕๔

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิจัย
วันที่ลงข่าว : 2011-07-14 15:13:55