กองบริการฯ มธ. จัดอบรม 'กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)'
วันพุธที่ ๑ มิ.ย.๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา
วันที่ลงข่าว : 2011-05-18 11:13:05