คณะสาธารณสุขฯ มธ. จัดอบรม ๒ โครงการ

คณะสาธารณสุขฯ มธ. จัดอบรม "การตรวจสิ่งแวดล้อมและการตรวจคัดกรองสุขภาพทางอาชีวอนามัย" ๒๕-๒๗ พ.ค.๕๔ http://www.tu.ac.th/news/community/2011/04/05_fph_course2-PR.pdf

โครงการอบรมการดำเนินงานการยศาสตร์ในโรงพยาบาล, วันที่ ๒๓-๒๔ มิ.ย.๕๔ http://www.tu.ac.th/news/community/2011/04/05_fph_course2-PR.pdf

แบบฟอร์มลงทะเบียน http://www.tu.ac.th/news/community/2011/04/05_fph_course2-PR_[fm].pdf

แหล่งที่มา : คณะสาธารณสุขฯ
วันที่ลงข่าว : 2011-06-21 13:44:15