สำนักเสริมฯ มธ. จัดอบรมหลักสูตร นักศึกษาธรรมศาสตร์
สำนักเสริมฯ มธ. จัดอบรมหลักสูตร 'นักศึกษาธรรมศาสตร์กับการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่ออนาคต', รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๓-๒๔ เม.ย.๕๔, รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒-๓ ก.ค.๕๔

แหล่งที่มา : สำนักเสริม
วันที่ลงข่าว : 2011-04-26 15:30:50