สปข.มีพิธีเปิดห้องบริการคอมพิวเตอร์ใหม่ 'Student Computer Lounge' โดยท่านอธิการบดี ณ อาคารเรียนรวม ชั้น๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น.
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา(สปข.) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ipied.tu.ac.th/

แหล่งที่มา : สปข.
วันที่ลงข่าว : 2013-06-25 10:20:03