เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 9 และ ประชุมวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 2 "สตรีและเยาวชนศึกษากับการสร้างบ้านแปงเมือง"
(Women and Youth Studies and the Nation Building)
วันที่ 22 - 25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมบุญชู  โรจนเสถียร ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์
สนใจติดต่อ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-2613-3150

     
 

  
เชิญเข้าร่วมประชุมประจำเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 2  วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2552
ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ www.sexualityconferencethailand.net