ผลงานวิจัย
 
ผลงานวิจัยปี 2551
ผลงานวิจัยปี 2550
ผลงานวิจัยปี 2549
ผลงานวิจัยปี 2548
ผลงานวิจัยปี 2547
ผลงานวิจัยปี 2546
ผลงานวิจัยปี 2545
ผลงานวิจัยปี 2544
ผลงานวิจัยปี 2543
ผลงานวิจัยปี 2542
ผลงานวิจัยปี 2541
   
 
       ปี 2548
ผู้ว่าจ้าง
ชื่อโครงการ
 
1
กรมการปกครอง จัดตั้งศูนย์ประมวลข้อมูลการแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการสำหรับการวิเคราะห์ประเมินผล
2
กรมชลประทาน การจัดหาที่ดินพื่อการชลประทาน
3
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และอนุรักษ์
พลังงาน
ตรวจวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในอาคารธุรกิจในเขตภาคกลาง
จำนวน 50 แห่ง
4
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โครงการเงินกู้ (SAL) เพื่อปรับโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ
(Local Administrative Accountion System) : LAAS
5
กระทรวงแรงงาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงานปี 2549 - 2551
6
กระทรวงแรงงาน ศึกษาการควบคุมผู้ดำเนินธุรกิจจัดส่งคนหางานไปทำงานใน
ต่างประเทศ ตามพ.ร.บ.จัดหางานแรงคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
7
จังหวัดเลย บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันจังหวัดเลยแบบยั่งยืน
8
บริษัท ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
บริหารจัดการการตัดสินแผนธุรกิจ และสรุปผลการดำเนินงาน
ในโครงการกรุงไทยยุววาณิช ปี 2547
9
บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน)
ออกแบบหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมระดับต้นรุ่น 8
10
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นรวม ฝุ่นขนาดเล็กฯ ค่าดำเนินการ 1 วัน
11
บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน)
จัดทำ Webcast งานสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง
การเมือง ICT ของประเทศไทย
12
บริษัท ท็อปกัน จำกัด การสำรวจเรื่องการรับรู้รับทราบสื่อโฆษณาบริเวณท้ายรถตุ๊กตุ๊ก
13
บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน)
จัดทำ Webcast สำหรับใช้ในงานสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
14
บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน)
e-Logistic
15
บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน)
สำรวจวิจัยทัศนคติและผลการใช้งานของผู้ขับขี่รถแท๊กซี่ ที่ใช
้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพื่อเป็นเชื้อเพลิง
16
บริษัท ซันโกฟาสเท็ม
(ไทยแลนด์) จำกัด
ตรวจวัดสภาพแนวในการทำงานคือระดับความดังของเสียง ในบริเวณสถานที่ทำงานในโรงงาน จำนวน 50 จุด
17
บริษัท ซีวีพีเมดิคอล
เทคโนโลยี จำกัด
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน
18
บริษัท ไทโฮกุ
ไพโอเนียร์ จำกัด
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน
19
บริษัท เอเชียแล็ปแอนด์
คอนซัลแตนท์ จำกัด
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 245 ตัวอย่าง
20
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต
วิจัยและพัฒนากฎหมายบริหารงานบุคคล และการจัดการทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
21
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ
การประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟ เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางกลของคอนกรีต
22
สถาบันคลังสมองแห่งชาติ นโยบายการส่งเสริมศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
23
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม
สถานภาพของแฟรนไชซอร์ไทย และแนวทางการขยายธุรกิจ
ด้านระบบแฟรนไซน์
24
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม
การศึกษาตลาดสหรัฐอเมริกาและกลยุทธ์การเข้าตลาดผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ของไทย
25
สำนักงบประมาณ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ
26
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
พัฒนาเพื่อวางระบบการดำเนินการด้านวินัยเพื่อรองรับการกระจาย
อำนาจ ละมอบอำนาจ และวางระบบดำเนินการด้านพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม
27
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรมหาชน ตามแนวทาง
การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ขององค์การมหาชน
28
สำนักงานกองทุน สนับสนุน
การสร้างเสริม สุขภาพ
ธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาการริเริ่มของท้องถิ่น กระบวรการนโยบาย และปัจจัยสู่ความสำเร็จ
(Good Governance and Environmental Management
for Local Government : A Study of Local Initiatives, Policy
Processes and Factors to Success)
29
สำนักงานกิจการยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม
30
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
การจัดทำรายงานการประมวลผลข้อมูลการประเมินและติดตามผล
การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
31
สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
สำรวจความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ที่มีต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
32
สำนักงานทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
วางระบบบัญชีของสำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
33
สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี
ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการกำกับติดตาม และสนับสนุนการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
34
สำนักงานป้องกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน
ASEM Project Peper 2 Conceming Estabishment of a
Database of Case Studies on the Links between Organized
Crime of roups
in Asia and Europe
35
สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสภาผู้แทนราษฎร
36
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครนายก
การพัฒนาประสานงานองค์การเพื่อรองรับภารกิจ ตามนโยบาย
กระจายอำนาจ ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
37
กรมทรัพยากรน้ำ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติม ที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ....
38
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
การศึกษาผลกระทบและการกำหนดท่าทีไทยต่อการจัดตั้ง
เขตการค้าเสรี ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี
39
สำนักงานนโยบาย และ
แผน การขนส่งและจราจร
พัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการจัดการต่อเนื่อง ระบบโลจีสติกส์เพื่อการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
40
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
41
กระทรวงแรงงาน อนุญาตจัดส่งคนทำงานไปทำงานในต่างประเทศตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
42
บริษัท ซีเอ็มเอส
เทคโนโลยี จำกัด
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน
43
กรมทรัพยากรธรณี สำรวจและศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน
44
บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน)
ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง
45
บริษัท เจเนซีส เอ็นไวรอนเมนท์
เซอร์วิส จำกัด
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียจำนวน 4 แห่ง แห่งละ 28 ตัวอย่าง
46
บริษัท ริเวอร์เอนจิเนียริ่ง จำกัด แก้มลิง คลองมหาชัย - คลองสนามชัย
47
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
จัดทำมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุและการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
48
การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
จัดทำ Balanced Scorecard ให้กับการรถไฟแห่งประทศไทย
49
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
การจัดทำมาตรฐานระบบน้ำสะอาดและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
50
สำนักงานทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
สำรวจและประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี) และหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก วงแหวนรอบนอก ด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี)
51
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
เฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
52
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ศึกษาและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ชุมชน
53
การไฟฟ้านครหลวง วิจัย เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ และ
ภาพลักษณ์ของ การไฟฟ้านครหลวง ในสายตาผู้ใช้ไฟฟ้า
54
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานของสำนักงาน และภาพลักษณ์
ของสำนักงาน
55
บริษัท โอเชียนกลาส
จำกัด
การสำรวจการรับรู้ตราสินค้าและการรับรู้ที่มีต่อการโฆษณา และ
การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว
โอเชียนกลาส ประจำปี 2548
56
สำนักงานสถิติแห่งชาติ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับ
ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ
57
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น รุ่นที่ 9
58
กรมการประกันภัย ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาคธุรกิจประกันภัยจากการทำเขต
การค้าเสรี
59
สำนักงานสถิติแห่งชาติ การจัดวางระบบการบริหารระบบสารสนเทศ การติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน สำหรับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ
60
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
จัดทำแผนแม่บทระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
61
กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำคำบรรยายประกอบวีดิทัศน์ในกิจกรรมงานวันข้าราชการ
พลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2548 ในหัวข้อเรื่อง "ข้าราชการพลเรือน
กับการบริหารงาน แบบบูรณาการ เพื่อการสร้างชาติ"
62
สำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
จัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียม
63
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
ประเมินผลการมอบอำนาจของส่วนราชการ
64
บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง
จำกัด
อบรมหลักสูตรสิงห์พลังใหม่หลอมดวงใจสิงห์ลายคราม : Walk Rally
65
การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
อบรมเชิงปฎิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว
66
บริษัท กฝผ. จำกัด
(มหาชน)
จัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 (Total Energy Management : TEM 2)
67
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปราม
ยาเสพติด
ศึกษาวิจัยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี
ีงบประมาณ พ.ศ. 2548
68
กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
ศึกษาและพัฒนากฎหมา ยเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของ
กรมคุ้มครอง สิทธิ และเสรีภาพ
69
สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
การปฏิรูปโครงสร้างการกำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบการเงิน
70
สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ฝึกอบรมนายทหารและนายตำรวจเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง
พรรคการเมือง กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
71
สำนักงานคณะกรรมการ
การ กระจายอำนาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ้างที่ปรึกษาวิจัยกฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
72
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
73
บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน)
สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
74
กรมป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย
ออกแบบศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัย
75
บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง
จำกัด
อบรมทายาทธุรกิจสิงห์หลักสูตร "การจัดการธุรกิจสมัยใหม่"
76
บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน)
สำรวจความพึงพอใจของพนักงานบริการหน้าลานที่ให้บริการ
(Contract out) ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ดำเนินการเอง (COCO)
ปี 2548
77
สำนักงานคณะกรรมการ
การกระจาย อำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
78
การไฟฟ้านครหลวง การศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจและจัดทำแผนธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจ ของฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
79
การไฟฟ้านครหลวง ที่ปรึกษาทางการตลาดสำหรับธุรกิจลิฟต์ เพื่อศึกษาแนวทาง
ที่เป็นไปได้ในการ ขยายตัวของธุรกิจลิฟต์ ในรูปแบบต่างๆ
80
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ
ศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเรื่อง "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร
ของราชการส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ในบัตรประจำตัวประชาชน
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card)"
81
บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง
จำกัด
ฝึกอบรมทายาทธุรกิจสิงห์หลักสูตร "การจัดการธุรกิจสมัยใหม่"
82
สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี
จัดทำวิดิทัศน์ หัวข้อเรื่องสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับการบริหารราชการแบบบูรณาการ
83
กรมสรรพสามิต การฝึกอบรมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 1
84
กรมสรรพสามิต การฝึกอบรมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 2
85
กรมสรรพสามิต การฝึกอบรมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3
86
กรมสรรพสามิต การฝึกอบรมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 4
87
McLarens Young
International
การศึกษาและตรวจสอบความวิบัติของป้ายโฆษณา บริเวณทางแยกถนนพหลโยธินและถนนสายเอเชีย
88
McLarens Young
International
การศึกษาและตรวจสอบความวิบัติของป้ายโฆษณาถนนวิภาวดีรังสิต
89
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)
การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมการทำงาน
90
บริษัท ซีเอ็มเอส
เทคโนโลยี จำกัด
การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมการทำงาน
91
บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์
(ประเทศไทย) จำกัด
การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมการทำงาน
92
บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมการทำงาน
93
บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมการทำงาน
94
บริษัท ฟูดเบลสซิ่ง
(1988) จำกัด
การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมการทำงาน
95
การเคหะแห่งชาติ การจัดจ้างงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาต ิในการบริหารการจัดการระบบบัญชีลูกหนี้ และระบบออนไลน์
96
สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ยกร่องพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ….
97
กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 24 ชั่วโมง
98
สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
การศึกษาอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น" รุ่นที่ 1
99
สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
การศึกษาอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้น" รุ่นที่ 2
100
กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ และกระบวนการ
ยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
101
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้
เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
จ้างที่ปรึกษาทางด้านการตลาดโครงการวิจัยตลาด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้
เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
102
กระทรวงแรงงาน จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การบูรณาการข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อการ
เชื่อมโยงข้อมูล กับระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
103
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนา ระบบราชการ
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐบาล
104
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยา
ศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาต่อการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2548
105
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยา
ศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในการติดต่อ
กับ อย.
106
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ภูเก็ต
จ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2549 - 2551) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
107
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยา
ศึกษาความพึงพอใจของผู้มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจำปี 2548
108
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยา
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วย
ตรวจสอบเคลื่อนที่ ระยะที่ 2
109
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
วิจัยผลกระทบของธรณีพิบัติต่อสังคมพืชป่าชายเลน และสถานภาพ
ปัจจุบันของ ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ป่าชายเลน: กรณีศึกษา ในพื้นที่สถานีพัฒนา ทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดพังงา
110
เมืองพัทยา จัดทำแผนพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมท้องถิ่น เมืองพัทยา
111
เมืองพัทยา ศึกษาและวิจัยการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา
112
บริษัท กสท. โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน)
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ ในกรณียกเลิก
การให้บริการ โทรเลข ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
113
สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
ประเมินผลโครงการ "รวมพลังไทย ลดใช้พลังงาน"
114
บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน)
วิจัยการสำรวจตลาดผู้สนใจใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
115
สำนักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ
วิจัยเรื่อง"การศึกษาการประกอบกิจกรรมนอกเวลาเรียน ของนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย"
116
กรมป่าไม้ จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
117
จังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบประเมินผลสถานบริการซ่อมรถยนต์ในจังหวัดนนทบุรี
118
บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน)
ฝึกอบรม "การจัดการท่าอากาศยานระดับสูง " รุ่นที่ 5
119
บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง
จำกัด
ฝึกอบรมหลักสูตร"สิงห์พลังใหม่หลอมดวงใจสิงห์ลายคราม :
Walk Rally"
120
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำแผนและบริหารงานบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน
121
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พัฒนาผู้บริหารหลักสูตร MINI MBA บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
122
บริษัท ธนาคารกรุงไทย
จำกัด
(มหาชน)
จ้างการบริหารจัดการตัดสินแผนธุรกิจและสรุปผลการดำเนินงาน
ในโครงการ "กรุงไทย ยุววานิช" ประจำปี 2548
123
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์
จำกัด
วิจัยการสำรวจข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคมและทัศนคติ
124
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย
จำกัด
(มหาชน)
วิจัยและพัฒนาการทำปูนซีเมนต์แบบใหม่
125
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนา ระบบราชการ
จ้างที่ปรึกษาพัฒนาโครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาค
126
บริษัท พอลลาร์ต จำกัด ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
127
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น
จำกัด
(มหาชน)
ออกแบบพัฒนาและดำเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร Advanced
Business Concept Development Program (ABCD Program) :
Marketing Management Module
128
บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง
จำกัด
ฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการธุรกิจสมัยใหม่"
129
Land Equity International อบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
130
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนา ระบบราชการ
การเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ
131
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
จ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ
(ที่เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น)
132
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารงานในระดับอำเภอ
133
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
134
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
จ้างที่ปรึกษาบริหารศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารทรัพย์สินภาครัฐ
135
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
จัดทำมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
136
กระทรวงแรงงาน จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวง แรงงานจังหวัด (PLOC) 6 จังหวัดนำร่อง (เพิ่มเติม)
137
บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
การทำรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น
138
สำนักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน
ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารฐานข้อมูลขั้นสูง (SQL Server 2000)
139
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ้างที่ปรึกษาวิจัยเรื่องผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติ การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
140
เนติบัณฑิตยสภา จ้างที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานตามขั้นตอนที่ 2 และ 3
141
กระทรวงการต่างประเทศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลกระทบของการเข้าเป็นสมาชิก OECD
142
สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง
ทางด้านพลังงาน
143
สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี
ศึกษาวิจัยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
144
สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
เพิ่มกลยุทธ์ในการวิเคราะห์และวางแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
145
สำนักงบประมาณ จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ
แบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์ในเชิงมิตินโยบาย (Agenda) มิติโครงสร้างหน้าที่ (Function) และมิติพื้นที่ (Area)
146
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
จ้างที่ปรึกษาโครงการย่อยการพัฒนาโครงข่ายสินค้าด้านแฟชั่นภายใต้
โครงการหลัก โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
147
กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
ประเมินผลการฝึกอบรมอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
148
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนา ระบบราชการ
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนา
ระบบราชการ
149
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการ พลเรือน
วิจัยและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์
150
สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมเรื่องการตลาด
เชิงรุก เพื่อการจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
151
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสำรวจความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร
152
สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบดึงข้อมูลจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมเจ้าของข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงแรงงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
153
สำนักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
การสื่อสาร
จัดทำมาตรฐานการจัดความรุนแรง ความเหมาะสมของเกมออนไลน์
ที่มีต่อผู้เล่นเกม ในประเทศไทย (Rating Games)
154
จังหวัดนนทบุรี ตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี
155
บริษัท นิเด็ค ไฮเทค
มอเตอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด
Analyze of Laser Welding Process
156
บริษัท นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Automatic Visual Inspection Machine
157
สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ฝึกอบรมหลักสูตรวิสัยทัศน์และอำนาจใหม่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
158
กรมสรรพสามิต ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 5
159
กรมสรรพสามิต ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 6
160
กรมสรรพสามิต ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 7
161
กรมสรรพสามิต ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 8
162
กรมสรรพสามิต ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 9
163
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
ศึกษาแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไก การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
164
สำนักงานกิจการยุติธรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดชั้นโทษ และการนำไปปรับใช
้ในประมวลกฎหมายอาญา
165
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
ต้นแบบบันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดกลุ่มพื้นที่การให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
166
Land Equity International อบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว รุ่นที่ 2
167
จังหวัดปทุมธานี วิจัยการประเมินผลการจัดงานปทุมธานี เอ็กซ์โป 2005
168
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
จ้างที่ปรึกษาการติดตามประเมินผล
169
สำนักงานกิจการยุติธรรม การเผยแพร่ความรู้และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจการ
ยุติธรรม ก่อนเกิดข้อพิพาท โดยการจัดให้มีวิชาชีพเจ้าพนักงาน
รับรองสิทธิ และนิติกรรม (โนตารีปับลิก) ในประเทศไทย
170
สำนักงานกิจการยุติธรรม การยกร่างกฎหมายเพื่อรับรอง และพัฒนาวิชาชีพโนตารีปับลิก
ในประเทศไทย
171
บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
Consult Saving Energy Project
172
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
เสริมสร้างประสิทธิภาพนิติกรภาครัฐ
173
สำนักงานประกันสังคม ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการจัดระบบองค์กร
และการทำงานของสำนักบริหารการลงทุน
174
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ วิจัยเรื่อง การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 198 กับบทบัญญัติของกฎหมาย ตามมาตรา 264
175
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
176
จังหวัดอ่างทอง ศึกษา สำรวจ ออกแบบเบื้องต้น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ เชื่อมโยง สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ของจังหวัดอ่างทอง
177
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วิจัยการศึกษาและประยุกต์ใช้ดัชนีศักยภาพ ในการเป็นเจ้าของที่พักอาศัย
ในประเทศไทย
178
สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์กรมหาชน)
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และภาคีพัฒนาต่อการดำเนินการ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
179
สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
ประเมินขีดสมรรถนะบุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
180
กรมชลประทาน ศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด การวางระบบท่อผันน้ำแม่น้ำ
บางปะกง อ่างเก็บน้ำบางพระ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ ให้กับ
อ่างเก็บน้ำ บางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา-ชลบุรี
181
สำนักงานพลังงานภูมิภาค
ที่ 1 (ปทุมธานี)
นำร่องการใช้พลังงานในอาคารสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี (โครงการประหยัดพลังงานในอาคารสถานศึกษา)
182
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และติดตามระบบการบริหาร
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามแผนงานงบประมาณปี 2548
183
สำนักส่งเสริมสุขภาพ บทบาทและความสัมพันธ์ของวัดและพระสงฆ์และผู้สูงอายุ
184
เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ยกฐานะเทศบาลตำบลแหลมฉบังเป็นเมืองรูปแบบพิเศษ ด้านอุตสาหกรรม
และเมืองท่า
185
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11