โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ก่อตั้งเมื่อ: วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๘
เปิดสอนในระดับ: ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
สังกัด: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนเมื่อ: ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙
จำนวนนักเรียน: ปีแรก
ปัจจุบัน (๒๕๔๑)
จำนวน ๒๖๕ คน
จำนวน ๑,๒๙๓ คน


ไป homepage มธ.

เริ่ม: ๒๕ ต.ค. ๔๒
webadmin@tu.ac.th