เกี่ยวกับคณะ
  บุคลากร
  นักศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
  ประกันคุณภาพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  Download
  E – office
  ติดต่อสอบถาม

 

ศ. ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

ประวัติการศึกษา

วท.บ.(เกษตร) ม.เกษตรศาสตร์ศาสตร์
M.A.(Physical Anthropology) The University of Michigan
Ph.D.(Physical Anthropology) The University of Michigan

ผลงานวิชาการ / วิจัย

     - ชาติพันธุ์ คนไตในบริบทประวัติศาสตร์ และสังคมการเมืองร่วมสมัย

     - กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน : ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษา
       และวัฒนธรรมไทสู่เอเชียอาคเนย์(วิจัยร่วมกับ รศ.สุมิตร  ปิติพัฒน์)

     - การศึกษาภาพจิตรกรรมพุทธศาสนาปลายสมัยพุกาม ณ โบราณสถานกลุ่มมินนานก เมืองพุกามและความ        สัมพันธ์กับจิตรกรรมไทยระยะแรก

     - ข้อมูลในเอกสารจีนโบราณว่าด้วยระบบการปกครองชนกลุ่มน้อยชายแดนและเจ้าถิ่นคนไตในภาคหรดีของ
       อาณาจักรจีน

วิชาที่สอน

     - ม.251 ไพรเมทและวิวัฒนาการของมนุษย์
     - ม.674 การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องด้านไทศึกษา
     - ม.691 สัมมนามานุษยวิทยา 1 (สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมแบบจารีต)

ความสนใจทางวิชาการ

     - มานุษยวิทยากายภาพ
     - สัญลักษณ์ในงานศิลปกรรมไทย
     - วิวัฒนาการมนุษย์
     - ไทศึกษา

ติดต่อ

     ---

 

Copyright 2009 Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University

ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร : 0-2696-5800 Fax : 602-696-5812

home site map