เกี่ยวกับคณะ
  บุคลากร
  นักศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
  ประกันคุณภาพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  Download
  E – office
  ติดต่อสอบถาม

 

ผศ. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ

* ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ม.ธรรมศาสตร์
สม.ม.(สังคมวิทยา) ม.ธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ / วิจัย

    - วัฒนธรรมวัยรุ่น : แบบแผนการใช้เวลาว่างในบริบทของสังคมบริโภค(วิจัยร่วมกับ อ.จันทนี เจริญศรี)
    - การศึกษาองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างพลังผู้บริโภคในต่างประเทศ(วิจัยร่วมกับ วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ,       รุ่งนภา เทพภาพ, ชัชวาล เทียมถนอม)
    - การ์ตูนญี่ปุ่น : การใช้เวลาว่างของวัยรุ่นในยุควัฒนธรรมบริโภค
    - รูปแบบครอบครัวทางเลือกในสังคมสมัยใหม่ : กรณีศึกษา "การอยู่เป็นโสด"

วิชาที่สอน

     ---


ความสนใจทางวิชาการ

    -  สังคมวิทยาครอบครัว (Sociology of marriage and family)
    -  จิตวิทยาสังคม แนวสังคมวิทยา
    -  สังคมวิทยาชีวิตประจำวัน (Sociology of everyday life)ติดต่อ

    ---

 

Copyright 2009 Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University

ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร : 0-2696-5800 Fax : 602-696-5812

home site map