เกี่ยวกับคณะ
  บุคลากร
  นักศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
  ประกันคุณภาพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  Download
  E – office
  ติดต่อสอบถาม

 

ผศ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร

ประวัติการศึกษา

2007. Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, USA
2000. M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, USA
1995. สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1990. ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ / วิจัย

(เลือกสรรค์ย้อนหลัง 5 ปี)
กำลังจัดพิมพ์. "Tính chính trị của chữ viết ở một quốc gia đa ngôn ngữ:  trường hợp dân tộc ở Việt Nam."
                          Luong Hy Van. ed
. (บทความภาษาเวียดนาม)

กำลังจัดพิมพ์. "ชนกลุ่มน้อย รัฐ และการใช้อักขระ: ศึกษาจากสังคมชาวไตในเวียดนามปัจจุบัน.
                "In เวียดนามหลากมิติ. eds. ธัญญาทิพย์ ศรีพนา และ ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร. กรุงเทพฯ: สกว.

กำลังจัดพิมพ์. "สู่ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์นิพนธ์ไท-ไตที่ไม่มีไท-ไต(แท้ๆ)." วารสารไทยคดีศึกษา      

กำลังจัดพิมพ์. “Langchuang Epic and Pre-Modern Tai Dam Political Space in Vietnam”

2006.         “Tai Indigenous Literacy in Contemporary Vietnam: A Feasibility of Indigenous
                 Initiatives and Implementations of Development.” In The Poverty of Development:
                 Collected Papers from the  MMSEA 4th International Conference at Sa Pa, Vietnam,
                 May 16th-19th, 2005, eds. Luong Thi Truong and Hermann Tillmann. 
                 Hanoi: CSM, pp. 273-283

2005.         Giải quyết vấn đề xây dựng bàn phím chữ Thái Việt Nam Thống Nhất เสนอต่อ                  UNESCO Workshop on the Preservation and Digitalization of Tai Scripts, November 15,                  2005, Hanoi, Vietnam. (รายงานวิจัยภาษาเวียดนาม).

2548.         “ความรู้ของท้องถิ่น, ท้องถิ่นของความรู้: การต่อรองของท้องถิ่นในกระบวนการรื้อฟื้น อักษรไท                 (สือไต๊) ในเวียดนาม.” In ภูมิปัญญาไทย-ภูมิปัญญาเทศ, ed. ดาริน อินทร์เหมือน.  กรุงเทพฯ:                 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), pp. 211-273.

2548.        อ่าน "วัฒนธรรมชุมชน": วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรม ชุมชน. กรุงเทพฯ:                 ฟ้าเดียวกัน.

2548.        การรู้หนังสือ สถานที่และการก่อตัวของเมืองไทดำ: บททดลองเสนอประวัติศาสตร์การเมืองไทดำ
                ในเวียดนามยุคก่อนสมัยใหม่ (มุมมองจากเอกสาร "ความโต้เมือง") รายงานการวิจัยเสนอต่อ
                ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

2547.       “โครงร่างประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์นิพนธ์ หลังยุคคลั่งชาติ คลั่งท้องถิ่น.” ศิลปวัฒนธรรม                 25(10):160-169.


วิชาที่สอน

     - ม.201 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
     - ม.221 มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์
     - ม.310 แนวทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา
     - ม.326 คติชาวบ้าน
     - ม.604 การวิจัยทางมานุษยวิทยา
     - ม.605 สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
     - ม.621 ปัญหาของงานชาติพันธุ์ุนิพนธ์
     - ม.691 สัมมนามานุษยวิทยา (มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์)


ความสนใจทางวิชาการ

    - ชาติพันธุ์ศึกษา
    - มานุษยวิทยาภาษา
    - คติชนวิทยา
    - ชาติพันธุ์นิพนธ์แนวใหม่
    - มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์
    - ทฤษฎีและวิธีการทางมานุษยวิทยา
    - แนวคิดหลังสมัยใหม่
    - สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม
    - สังคมและวัฒนธรรมไทย
    - สังคมและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    - กลุ่มชาติพันธุ์ไท/ไต

ติดต่อ

     02 - 6965888

 

Copyright 2009 Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University

ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร : 0-2696-5800 Fax : 602-696-5812

home site map