เกี่ยวกับคณะ
  บุคลากร
  นักศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
  ประกันคุณภาพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  Download
  E – office
  ติดต่อสอบถาม
 

ผลงานวิจัย

  • 2552
  • 2551
  • 2550
  • 2549
  • 2548
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1
การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2547) ภาคภาษาไทย 4 ปีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
2
โครงการศึกษาวิจัยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบในการสร้างชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ.ดร.รัตนา โตสกุล
3
Isan : Regionalism in Northeastern Thailand (งานแปล แนวคิดท้องถิ่นภาคอีสานนิยมในประเทศไทย)
อ.ดร.รัตนา โตสกุล
4
การเมืองวัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์
ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์
5
โครงการจัดทำเอกสารวิชาการเรื่องคู่มือการ จัดกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
อ.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์
อ.กนกรัตน์ กิตติวัวัฒน์
อ.ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์
อ.อรอุมา เตพละกุล
6
สังเคราะห์งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาในรอบ 3 ทศวรรษ : เรื่องคุณภาพชี้วัดและความมั่นคงของมนุษย์
ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์
7
โครงการพัฒนา Civil Socirty Index และ Social Capital Index เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
8
โครงการบูรณาการในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด สำหรับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ
อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
9
วิเคราะห์จุดคานงัดของประเทศไทยเพื่อฝ่าวิกฤติสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ซับซ้อน
รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ และ รศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
10
วิถีชีวิตริมฝั่งคลองดำเนินสะดวก : กรณีศึกษาผู้อยู่อาศัยในชุมชนตลาดใหม่ศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ผศ.จิราภา วรเสียงสุข
11
ผองมนุษย์ล้วนเป็นพี่น้องกัน และวัฒนธรรมร่วมกันของมนุษย์และความงามของวัฒนธรรมที่หลากหลาย
อ.ธีรยุทธ บุญมี

ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1
"คนไทย" อัตลักษณ์ทางเลือก: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยมุสลิม ไทยพุทธ และไทยพลัดถิ่น บ้านนาพรุ จังหวัดระนอง
อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์
2
The Mekong Tradition Bearers at the 2007 Festival of American Folklife อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล
3
ภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
4
ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของกกต. จังหวัดสุพรรณบุรี อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์
5
ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับจังหวัด อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์
6
โครงการศึกษาวิจัยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบในการสร้างชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาพ อ.ดร.รัตนา โตสกุล
7
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับความคิดเรื่องการต่อต้าน อ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
8
โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลเรื่องนักมานุษยวิทยาและสถาบันทางมานุษยวิทยา อ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
9
แบบแผนและแนวโน้มของการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนภายใต้กองทุนประกันสังคม อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
10
โครงการบูรณาการจัดเก็บตัวชี้วัดเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาตนเองและสังคมที่มีคุณภาพ อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
11
เรื่องการศึกษาภาพจิตรกรรมพุทธศาสนาปลายสมัยพุกาม ณ โบราณสถานกลุ่มมินนานก เมืองพุกาม และความสัมพันธ์กับจิตรกรรมไทยระยะแรก ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1
การศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ไทที่พูดภาษา
ตระกูลไทสาขาเหนือและสาขากลางในประเทศเวียดนาม
อ.พิเชฐ สายพันธ์
2
The Mekong Tradition Bearers at the Festival of American Folklike อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล
3
ภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
4
คนไทย:อัตลักษณ์ทางเลือก อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์
5
ศึกษาธรรมภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของ กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัตน์
6
ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของคณกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัตน์
7
ความสัมพันธ์ของอำนาจท้องถิ่นและกลุ่มการเมืองท้องถิ่นภายหลังการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง ในประเทศไทย ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
8
กระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยภายหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
9
โครงการพัฒนา Cival Society Index และ Social Capital Index เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
10
การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและการพัฒนา ศึกษากรณีภาคกลาง อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัตน์
11
นิติกรรมอำพราง กรณีวิเคราะห์คำวินิจฉัยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 รศ.ดร.วรพล พรหมิกบุตร
12
ข้อมูลในเอกสารจีนโบราณว่าด้วยระบบการปกครองชนกลุ่มน้อยชายแดนและเจ้าถิ่นคนไตในภาคหรดี ของอาณาจักรจีน
ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ศ.ดร.ยรรยง จิระนคร
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1
รูปแบบครอบครัวทางเลือกในสังคมสมัยใหม่ : กรณีศึกษา "การอยู่เป็นโสด" ผศ.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
2
กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน : ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไทสู่เอเซียอาคเนย์ รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์, ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
3
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบภูเขาทอง ผศ.จิราภา วรเสียงสุข และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
4
การประเมินผลโครงการบ้านมั่นคงเชิงคุณภาพ อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
5
การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯและปริมณฑล เรื่องวัฒนธรรมกับการพัฒนา อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
6
วาทกรรมวัฒนธรรม : สื่อศิลป์,ท้องถิ่น,อัตลักษณ์ ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ และอ.จันทนี เจริญศรี
7
โครงการวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่พูดภาษาตระกูลไทสาขากลางและเหนือในประเทศเวียดนาม อ.พิเชฐ สายพันธ์
8
"คนไทย" อัตลักษณ์ทางเลือก : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยมุสลิม ไทยพุทธ และไทยพลัดถิ่น บ้านนาพรุ จ.ระนอง อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์
ที่
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1
โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการดำเนินการด้านวินัยเพื่อรองรับการกระจายอำนาจและมอบอำนาจ และวางระบบดำเนินการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
2
วัฒนธรรมวัยรุ่น : แบบแผนการใช้เวลาว่างในบริบทของสังคมบริโภค อ.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ อ.จันทนี เจริญศรี
3
โครงการประเมินผลโครงสร้างพันธมิตรการสร้างสุขภาพจังหวัดกระบี่ อ.ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์
4
กระบวนการเรียนรู้ของสมัชชาสุขภาพกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก (ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี) อ.ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์ และ กุลภา วานสาระ
5
วิจัยประเมินผล "Strengthening the Role of Community and Civil Society in Tacking Trafficking of Women and Children" The Foundation For Women Marie Segrave, Monash University : Australia , Wilasinee Pananakornsab
6
การศึกษาองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างพลังผู้บริโภคในต่างประเทศ อ.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
7
ปัญหา อุปสรรค และทางออกในการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชนในประเทศไทย ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
8
โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย (ระยะที่ 2) ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์
9
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการทำแท้งในสังคมไทย อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์

 

Copyright 2009 Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University

ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร : 0-2696-5800 Fax : 602-696-5812

home site map