จรรยาบรรณในการวิจัย

         
         
  จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวปฏิบัติ
จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
หลักเกณฑ์สากลของจริยธรรมการวิจัยในคน  
จริยธรรมการวิจัยในคน
กำหนดการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ 2555  ม.มหิดล
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์
ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ.2008)หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก NUREMBERG CODE (1947)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย 
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550

กลับสู่หน้าหลักประกันคุณภาพ