แหล่งข้อมูลการวิจัย

  รายงานTDRI การศึกษาผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs 
เอกสารแนบ
เอกสารวิชาการส่วนบุคคล  เรื่อง “ความเป็นอิสระของทีวีสาธารณะ และการถ่ายทอดวาทกรรมและปฏิบัติการจิตวิทยาของรัฐ : กรณีศึกษาการชุมชนทางการเมืองในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553            
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
แผนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยในรูปแบบงานวิจัยจากงาน (R2R)
สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.)
สำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
การจัดการสารสนเทศและความรู้ด้านการวิจัย
โครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 
รายงานวิชาการ-การวิจัย ด้านผู้สูงอายุ มส.ผส.
รวมบทความ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่8 (พ.ศ.2555-2559)
เอกสารแนบ
นโยบายกับทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นปี2555
เอกสารแนบ

กลับสู่หน้าหลักประกันคุณภาพ