แหล่งเผยแพร่งานวิจัย

         
         
  การส่งบทความวารสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  เกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI พ.ศ.2555
  เกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้าฐานข้อมูลTCI 
  หลักเกณฑ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วารสารศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 
  วารสารสังคมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รูปแบบการเขียนบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความจากงานวิจัยเพื่อพิมพ์ในวารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง 
  ฐานข้อมูลการวิจัยด้านแรงงาน 
  ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้
  ฐานข้อมูลงานวิจัยเชิงนโยบาย  
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  งานวิจัยและบทความ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) 

กลับสู่หน้าหลักประกันคุณภาพ