ปริญญาโทการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
Social Welfare Administration and Policy
ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
 
   
 เป็นหลักสูตรภาคพิเศษในระบบทวิภาค การศึกษาประกอบ ด้วยการศึกษารายวิชา การฝึกภาคปฏิบัติ การสอบประมวลวิชา วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
 
การศึกษามี 2 แผน โดยนักศึกษาสามารถ เลือกศึกษา แผนใด แผนหนึ่งตามความ สนใจคือ
มหาบัณฑิต
แผน ก. แผนทำวิทยานิพนธ์
หรือ
แผน ข แผนทำสารนิพนธ์
 
  ปฐมนิเทศ
 
วิสัยทัศน์ "เรียนรู้ - คู่คุณธรรม พร้อมนำสังคม"
 
 
มุ่งสร้างและพัฒนานักบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายในองค์การสวัสดิการสังคม ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
 
บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องธุรการโครงการฯ สค.501 ชั้น 5
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
โทร.0-2623-5855, 0-2623-5872
E - mail : mswap@tu.ac.th

http://www.tu.ac.th/org/socadm/mswap