ใบสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ชุด
สำเนา TRANCRIPT และสำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
ผลสอบ TU-GET
 
สามารถดูข้อมูลและ Download ใบสมัครได้ที่ http://litu.tu.ac.th/th2011/Banner/06/Thai/tuget1.php
ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 
   
  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติดังนี้
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
เป็นผู้ผ่านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรืองานด้านสวัสดิการสังคมมาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะพิจารณาประสบการณ์เป็นรายบุคคล
มีผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ TU-GET ภายใน 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
จำนวนที่คาดว่าจะรับ 60 คน
 
 
 
รศ.เล็ก สมบัติ ผู้อำนวยการโครงการ
รศ.ระพีพรรณ คำหอม รอง ผอ.ฝ่ายบริหารและการงิน
รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร กรรมการ
ผศ.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด กรรมการ
อ. ณัฏฐพัชร สโรบล กรรมการ
 
  คณาจารย์ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมทั้งภายในและต่างจังหวัด